مشاوره حقوقي

Mesغير مجاز مي باشدe body


ادامه مطلب
نوشته شده توسط مؤسسه حقوقي مجد عدالت | ۲۲ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۵۰:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

وكالت

وكالت                                                                               

وكالت

 

 

 

 

 

 

 

 

خدمات وكالت پرونده هاي حقوقي و كيفري كه توسط تيمي مجرب از حقوقدانان معتبر بنياد وكالت ايران انجام ميشود، مي تواند ضامن تسريع روند رسيدگي به پرونده و موفقيت نهايي در دفاع از حقوق موكلين باشد.

كليه خدمات حقوقي تخصصي از جمله وكالت پرونده هاي حقوقي و طرح و تعقيب و دفاع كليه دعاوي كيفري، حقوقي  كه به شرح و احصاء ذيل است، در موسسه حقوقي مجد عدالت قابل ارائه است.

ارائه خدمات وكالت توسط موسسه حقوقي مجد عدالت در حوزه هاي تخصصي ازجمله:وكالت

 1. حقوق ايرانيان خارج از كشور
 2. سرمايه گذاري در ايران
 3. سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور
 4. قراردادهاي داخلي و بين المللي
 5. قراردادهاي نفتي
 6. دعاوي حقوقي و كيفري
 7. دعاوي داخلي و بين المللي
 8. داوري
 9. ثبت
 10. ورشكستگي
 11. شركتها
 12. چك
 13. اسناد تجاري
 14. خانواده
 15. ارث
 16. املاك و مستغلات
 17. وصول مطالبات
 18.  امور حقوقي دولتي

 موسسه حقوقي مجد عدالت، با خدمات وكالت بي بديل توسط وكلاء متخصص و كارآمد خود با سرمايه قراردادن حسن شهرت و تجربه و با تكيه بر پيگيري مستمر، پرونده هاي در جريان را به سرانجام رسانده و خدمات متنوع حقوقي خود را به اتباع داخل ايران و ايرانيان مقيم خارج از كشور، ارائه مي دهد.

مشاوره حقوقيوكالت

 

 

 

 

 

 

براي پرونده هاي حقوقي خود درصورتي كه نياز به مشاوره حقوقي  وكالت داريد مي توانيد بصورت تلفني و يا حضوري از مشاوره وكلاي پايه يك بنياد وكالت ايران بهره مند شويد.جهت مشاوره با وكيل كافي است با موسسه حقوقي مجد عدالت به شماره 88681856 تماس حاصل نماييد.

 
عقد قرارداد وكالتوكالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصورتي كه نيازي به مشاوره حقوقي وكالت نداريد مي توانيد مستقيماً براي تعيين وقت جهت عقد قرارداد وكالت با موسسه حقوقي مجد عدالت با شماره 88681856  تماس حاصل نماييد.
 
 
 

مشاوره حقوقي رايگان

قانون وكالت           

اصل اول ـ وكيل و شرايط وكالت‌ ماده 1 ـ وكالت در عدليه داراي درجات ذيل است‌:
1 ـ وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف و تميز.
2 ـ وكالت در محاكم صلح و بدايت و استيناف‌.
3 ـ وكالت در محاكم صلح و بدايت‌.
تبصره ـ وزارت عدليه مي‌تواند بر حسب ضرورت و احتياج از داوطلبان شغل وكالت كه معلوماتشان‌كافي براي درجات سه‌گانه نيست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وكالت در محاكم صلح‌يا نزد مامورين صلح و حوزه‌هاي معين بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حين اجراي اين قانون مشغول‌وكالت بوده و صلاحيت او براي درجات سه گانه فوق تصديق نشده است از امتحان معاف خواهد بود اين اشخاص كارگشا ناميده مي‌شوند.
ماده 2 ـ اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت در عدليه نباشند اگر بخواهند براي اقرباي سببي‌يا نسبي خود تا درجه دوم از طبقه سوم وكالت بنمايد ممكن است به آنها در سال سه نوبت جواز وكالت ‌اتفاقي داده شود.
مواد 3 تا 5 نسخ شده است‌.
ماده 6 ـ اشخاصي كه به موجب حكم محكمه انتظامي ممنوع‌الوكاله شده‌اند هرگاه موجب حكم صرفا فقد معلومات بوده مي‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده يك استفاده نمايند ـ هرگاه ممنوعيت آنها فقط ازجهات اخلاقي بوده پس از پنج سال از تاريخ صدور حكم مي‌توانند اعاده حيثيت نمايند مشروط بر اين‌كه در مدت مزبور اعمال منافي اخلاقي از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعيت آنها از دو جهت بوده‌در صورت گذشتن پنج سال نيز مي‌توانند از مورد تبصره 2 ماده يك استفاده نمايد.
فصل دوم ـ تشكيلات وكلاء
ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه به وكالت بايد مطابق نمونه‌اي كه كانون مركز تعيين مي‌نمايد تهيه شود ـ درآمد كانون هر محل به مصرف خود آن كانون خواهد رسيد.
ماده 23 ـ وكلاي عدليه مكلفند همه ساله در سه دعواي حقوقي به عنوان معاضدت قبول وكالت نمايند و چنانچه موكل محكوم له واقع شود حق الوكاله قانوني از آنچه كه وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج يك آن متعلق به كانون است‌.
ماده 24 ـ كساني كه قدرت تاديه حق الوكاله ندارند مي‌توانند از كانون تقاضاي معاضدت نمايند مشروط‌ به اين كه دعوي با اساس و راجع به شخص تقاضاكننده باشد.
طرز تقاضا و ساير شرايط لازمه براي معاضدت قضايي را وزارت عدليه به موجب نظامنامه معين‌خواهد نمود.

فصل سوم ـ حقوق و وظايف‌
ماده 28 ـ در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه اعم از جنايي و غير آن دعوت شود و جمع بين اوقات‌ممكن نباشد بايد حضور در ديوان جنايي و ديوان كيفر را مقدم بدارد و به دادگاه يا دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام بدارد.
در صورتي كه وكيل در دو يا چند دادگاه غير از دادگاه جنايي و ديوان كيفر دعوت شود و جمع بين اوقات‌ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور خود را لازم مي‌داند حاضر مي‌شود و به دادگاههاي ديگر لايحه‌ مي‌فرستد يا در صورت داشتن حق توكيل وكيل ديگري را اعزام مي‌دارد.
جلسه رسيدگي در هر حال از اين جهت تجديد نخواهد شد مگر آنكه حضور وكيل در دادگاه ضروري‌باشد كه در اين‌صورت يا به دادگاه مذكور وكيل ديگري مي‌فرستد و يا اگر حق توكيل نداشته باشد نسخه‌ثاني اخطاريه دادگاه جنايي با ديوان كيفر را ضمن لايحه‌اي براي اعتذار از حضور تقديم دادگاه مي‌كند و در صورت اخير فقط براي يك نوبت تجديد خواهد شد.
تبصره 1 ـ وكيل بايد دادگاه جنايي را بر ديوان كيفر مقدم بدارد و در صورتي كه در دو يا چند دادگاه‌جنايي يا ديوان كيفر دعوت شده باشد حضور وكيل در هريك از دادگاههاي مذكور بر حسب تقدم تاريخ‌ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود.
تبصره 2 ـ عزل يا استعفا يا تعيين وكيل جديد بايد در موقعي به عمل آيد كه موجب تجديد جلسه‌نشود. در صورت عدم رعايت اين ترتيب استعفا و عزل و تعيين وكيل جديد براي اين جلسه پذيرفته‌نمي‌شود و دادگاه به رسيدگي ادامه مي‌دهد.
تبصره 3 ـ هرگاه جلسه دادگاه جنايي يا هر دادگاه جزايي ديگر كه حضور وكيل متهم در آن ضرورت‌دارد به معاذير قانوني وكيل تجديد شود، رئيس دادگاه مكلف است بلافاصله وكيل انتخابي براي متهم‌تعيين كند و وقت دادرسي را به وكيل مذكور ابلاغ كند.
هرگاه در جلسه بعد وكيل قبلي يا وكيل ديگري كه متهم انتخاب و معرفي كرده است در دادگاه حضور يابدو از متهم دفاع نمايد دادرسي با حضور او ادامه خواهد يافت و الا وكيل انتخابي دادگاه از متهم دفاع‌مي‌كند و دادگاه حكم خواهد داد.
ماده 29 ـ از وكلايي كه حق وكالت در توكيل دارند هيچ عذري براي عدم حضور در جلسه پذيرفته‌نمي‌شود.
هرگاه وكيلي در يك ساعت در دو محكمه دعوت شده باشد بايد به يكي از دو محكمه كه نسبت به‌دعوي مطروح در آنجا وكالت در توكيل دارد وكيل بفرستد و در ديگري خود حاضر شود.
ماده 30 ـ وكيل بايد اسراري را كه به وسيله وكالت از طرف موكل مطلع شده و همچنين اسرار مربوط به‌حيثيات و شرافت و اعتبارات موكل را حفظ نمايد.
ماده 31 ـ وكلا بايد وكالت انتخابي حقوقي و جزايي را كه در حدود قوانين و نظامات به آنها ارجاع‌مي‌شود قبول نمايند.
تبصره ـ مقصود از وكالت انتخابي وكالتي است كه از طرف محكمه در موارد جزايي و از طرف كانون‌در امور حقوقي به آنها ارجاع مي‌شود.
ماده 32 ـ وكلا بايد با موكل خود قرارداد حق الوكاله تنظيم و مبادله نمايند و نسخه ثاني قرارداد را به‌ضميمه وكالتنامه به دفتر محكمه تسليم دارند قرارداد حق الوكاله و فهرست اسنادي كه موكل به وكيل‌ مي‌سپارد و همچنين قبوض وجوهي كه وكيل دريافت مي‌دارد مطابق نمونه‌اي است كه از طرف وزارت‌عدليه معين خواهد شد.
ماده 33 ـ قرارداد حق الوكاله كه به موجب نظامنامه وزارت عدليه معين مي‌شود بايد به ترتيب تصاعدنسبت به مدعي و نسبت به مراحل محاكمه بدايت و استيناف و تميز معين شود.
براي خسارتي كه محكوم له مي‌تواند از محكوم عليه مطالبه نمايد، همچنين ميزان مخارج مسافرتهايي‌كه وكلا عدليه براي امور وكالتي مي‌نمايند نيز مطابق تعرفه‌اي است كه وزارت عدليه تنظيم مي‌نمايد.
ماده 34 ـ دريافت هر وجه يا مالي از موكل يا گرفتن سند رسمي يا غيررسمي از او علاوه بر ميزان مقرره‌به عنوان حق الوكاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان كه باشد ولو به‌عنوان وجه التزام ونذر ممنوع است و مرتكب به مجازات انتظامي از درجه پنج به بالا محكوم مي‌شود و چنين سند و التزام‌در محاكم و ادارات ثبت منشا ترتيب اثر نخواهد بود.
در صورتي كه وكيل اين عمل را به طور حيله انجام دهد مثل پول يا مال يا سندي در ظاهر به‌عنوان ديگرو در باطن راجع به عمل وكالت باشد و يا در ظاهر به اسم شخص ديگر و در باطن براي خود بگيردكلاهبرداري محسوب و مورد تعقيب جزايي واقع خواهد شد.
ماده 35 ـ مخارج لازمه مذكور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدليه و خرج مسافرت و خرج‌تحقيقات و معاينه محلي و حق الزحمه مصدقين و خبره و حق الحكميه و خرج تلگراف و پست و طبع‌اعلانات‌.
ماده 36 ـ در صورتي كه وكيل بخواهد از وكالت استعفاء نمايد بايد قبلا طوري به موكل و محكمه‌اطلاع دهد كه موكل بتواند وكيل ديگري در موقع براي خود معين و به محكمه معرفي كند.
ماده 37 ـ وكلا نبايد بعد از استعفا از وكالت يا معزول شدن از طرف موكل يا انقضاي وكالت به جهتي‌از جهات وكالت طرف مقابل يا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر عليه موكل سابق خود يا قايم مقام‌قانوني او قبول نمايند و محاكم وكالت او را نبايد در اين مورد بپذيرند.
ماده 38 ـ وكلا نبايد به طور مستقيم يا غيرمستقيم براي رد قاضي يا حكم يا وكيل مدافع طرف يا به‌منظور تطويل محاكمه به وسيله خدعه‌آميزي متوسل شوند.
ماده 39 ـ وكيل حق ندارد دعاوي را به طور مصانعه يا در ظاهر به اسم ديگري و در باطن به اسم خودانتقال بگيرد و اين قبيل دعاوي در محكمه پذيرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامي از درجه‌چهار به بالا محكوم خواهد شد.
ماده 40 ـ وكلا نمي‌توانند نسبت به موضوعي كه قبلا به واسطه سمت قضايي يا حكميت در آن اظهارعقيده كتبي نموده‌اند قبول وكالت نمايند.
ماده 41 ـ در صورتي كه خيانت وكيل نسبت به موكل ثابت شود از قبيل آنكه وكيل با طرف موكل‌ساخته و بالنتيجه حق موكل را تضييع نمايد به محروميت ابدي از شغل وكالت محكوم خواهد شد وموكل مي‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نمايد.
ماده 42 ـ وكلا بايد در مذاكرات شفاهي در محكمه و لوايح كتبي احترام و نزاكت را نسبت به محاكم وتمام مقامات اداري و نسبت به وكلا و اصحاب دعوي مرعي دارند در صورت تخلف به مجازات‌انتظامي از درجه چهار به بالا محكوم خواهند شد مگر اين كه عمل مشمول يكي از عناوين جزايي باشدكه در اين‌صورت به حداكثر مجازات مقرره در قانون محكوم خواهند شد.
ماده 43 ـ وكلا بايد داراي دفتر منظم بوده و مراسلات و مكاتباتي كه راجع به امر وكالت است ثبت وضبط نمايند ـ طرز تنظيم و نگاهداري آن را دفتر بازرسي و تشكيلات وكلا معين خواهد نمود و حفظ‌دفتر و ته چك قبوض تا ده سال پس از تاريخ ختم آن اجباري است‌.
ماده 44 ـ وكلا بايد پس از ابلاغ حكم يا قرار و يا اخطاري كه مستلزم انجام امر يا دادن خرجي از طرف‌موكل است به اسرع اوقات به موكل يا متصدي امور او كتبا اطلاع دهند به‌طوري كه تفويت حقي از اونشود.
ماده 45 ـ وكلا بايد اثر قانوني عدم پيشرفت دعوي موكل را در امري كه نسبت به آن قبول وكالت‌ مي‌نمايد اعم از امور حقوقي و جزايي مخصوصا در اقامه دعوي جزايي و دعاوي جعل و اعسار قبل ازتنظيم قرارداد حق الوكاله به موكل خاطر نشان نمايند.

فصل چهارم ـ در تعقيب و مجازات انتظامي وكلا
ماده 55 ـ وكلاي معلق و اشخاص ممنوع الوكاله و به طور كلي هر شخصي كه داراي پروانه وكالت‌نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وكالت ممنوع است اعم از اين كه عناوين تدليس از قبيل‌مشاور حقوق و غيره اختيار كند يا اين كه به وسيله شركت و ساير عقود يا عضويت در موسسات خود را اصيل دعوي قلمداد نمايد متخلف از يك الي شش ماه به حبس تاديبي محكوم خواهد شد.

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه‌
ماده 56 ـ در صورت فوت و حجر وكيل‌، مدعي العمومي بدايت و در نقاطي كه پاركه نيست امين يامامور صلح به تقاضاي اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را كه نزد وكيل بوده با حضور متصدي امور متوفي و در صورت استنكاف ورثه و يا متصدي امور متوفي از تسليم اوراق و اسناد مدعي العموم ياقايم مقام او با حضور نماينده محكمه بدايت يا صلح‌، اسناد را اخذ و به صاحبش رد مي‌نمايد و صورتمجلسي در هر دو باب تنظيم و امضا مي‌نمايد و رسيد اوراق را گرفته به متصدي امور متوفي‌مي‌دهد.
ماده 57 ـ هرگاه محاكم و مدعيان عمومي در اجراي مواد اين قانون بي نظمي يا مسامحه مشاهده كرده‌يا متوجه شوند وكيلي از عهده انجام وظيفه وكالتي بر نمي‌آيد و همچنين هرگاه از سو اخلاق و اعمال‌ وكيلي مطلع گردند مكلفند بدون تاخير، مراتب را به وزير عدليه گزارش دهند، در صورت تخلف به‌مجازات انتظامي تا درجه چهار محكوم خواهند شد.
ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وكالت مصوبه 20 شهريور ماه 1314 نسخ مي‌شودادامه مطلب
نوشته شده توسط مؤسسه حقوقي مجد عدالت | ۲۲ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۹:۴۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

انتخاب وكيل پايه يك دادگستري

انتخاب وكيل پايه يك دادگستري

وكالت

در اين بخش برآنيم تا مسئوليت ها و وظايف يك وكيل را به شما معرفي كنيم. اگر به دنبال انتخاب يك وكيل هستيد، مولفه هاي يك وكيل خوب را مي توانيد در اين مطلب بخوانيد.

براي تماس مستقيم يا مشاوره حقوقي با وكيل پايه يك دادگستري داريد، لطفا با شماره 88681856 تماس حاصل فرماييد.

مشاوره حقوقي رايگان

براي همه ما ممكن است مشكلي حقوقي– قضايي پيش بيايد و براي رفع آن نياز به وكيل است تا در استخدام فرد (موكل) در آيد و مشكلات حقوقي وي را برطرف كند. در اين كار، شرايط وكلا بسيار شبيه به پزشكان است و همانطور كه در بيماري هاي سخت انسان به هر پزشكي اعتماد نمي كند در انتخاب وكيل هم بايد دقت زيادي به خرج داد. موكل براي اثيات ادعايش مجبور مي شود تمامي مدارك خود را در اختيار وكيل قرار دهد و گاهي نيز برخي از اسرارش را فاش كند. بدون ترديد چنين اقدامي، نيازمند داشتن اعتماد و اطمينان كافي به يك وكيل و مشاور حقوقي است. مهمترين وصفي كه موكل براي انتخاب وكيل بايد به آن توجه كند اعتماد و امانت داري موكل البته به شرط دانش و تخصص كافي و لازم در خصوص موضوع وكالت است. در اين بين، قانون نيز تمهيداتي را انديشيده است.

يك وكيل دادگستريبا بيان اين نكته كه شغل وكالت، در زمره حساس ترين مشاغل است مي گويد: اين شغل دفاع از جان، مال و ناموس مردم را به وكيل دادگستري سپرده است. در انعقاد قرارداد با يك وكيل، بايد با چشم باز و دقت نظر فراوان عمل كرد. در اين ميان، توجه به برخي نكات مهم و اساسي در همان ابتداي كار و انعقاد قرارداد، مي تواند از تضييع حقوق موكل جلوگيري و بهترين دفاع از حقوق وي را تضمين كند.

مهم ترين و ابتدايي ترين مورد، انتخاب وكيلي است كه قرار است از حقوق فرد دفاع كند. فرد براي محقق شدن اين مورد مي تواند از تجربه هاي اطرافيان و آناني كه سابقه استخدام وكيل دارند استفاده كند. اين روش، بهتر از اعتماد به آگهي هايي است كه گاه شاهد انتشار آنها در سطح وسيع هستيم.

موكل بايد مطمئن شود كه فرد موردنظر داراي پروانه معتبر وكالت در دادگستري است، ادامه مي دهد: گاهي ديده شده است كه افرادي با سوءاستفاده از ناآگاهي مردم، خود را وكيل دادگستري معرفي و مبالغ هنگفتي را به عنوان حق الوكاله از آنان گرفته اند. در صورتي كه، هيچ مجوزي براي وكالت در دادگاه ها نداشته و با وعده هاي پوچ و بي اساس از جمله وجود آشنايي با برخي افراد ذي نفوذ، اقدام به اخاذي و به اصطلاح كار چاق كني كرده اند. به همين دليل، موكل بايد پس از اطمينان معتبر بودن پروانه وكالت و بررسي شخصيت و صلاحيت و مهارت هاي وكيل مورد نظر اقدام به بستن قرارداد با وي كند.

قرارداد با وكيل و هزينه هاي وكالت

بعد از تاييد توانايي وكيل، نوبت به انعقاد قرارداد با وي مي رسد،

معمولا ميزان حق الوكاله و نحوه تعيين آن، مهم ترين قسمت قرارداد است.

برابر آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب 1385، آنچه كه در اين خصوص ملاك عمل خواهد بود توافقي است كه بين وكيل و موكل صورت مي گيرد. به اين ترتيب، اين توافق مي تواند بيشتر، كمتر يا برابر تعرفه اي باشد كه در اين آيين نامه پيش بيني شده است.

 • طبق تعرفه در دعاوي مالي، ميزان حق الوكاله در موردي كه حكم دادگاه بدوي از حيث بهاي خواسته قطعي است از حداقل 150000 ريال و 10 درصد بهاي خواسته و حداكثر تا 300هزار ريال است و در موردي كه حكم از حيث بهاي خواسته قطعي نيست به ترتيب ذيل تعيين ميشود،
 • الف) تا مبلغ 100 ميليون ريال 6 درصد از بهاي خواسته و حداكثر 6 ميليون ريال.
 • ب) نسبت به مازاد 100 ميليون ريال تا يك ميليارد ريال 4 درصد بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 42 ميليون ريال.
 • ج) نسبت به مازاد يك ميليارد ريال تا 5 ميليارد ريال 3 درصد از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 162 ميليون ريال.
 • د) نسبت به مازاد پنج ميليارد ريال 2 درصد از بهاي خواسته و حداكثر تا مبلغ 200 ميليون ريال.

موارد ذيل بهتر است رعايت شود

نكته ديگري كه مي توان از آن نام برد اين است كه بهتر است مورد وكالت و موضوع پرونده در قرارداد وكالت ذكر و در برگه وكالت نامه اختياراتي به وكيل اعطا شود و ذكر شود كه موكل راضي به اعطاي اختيارات فوق است. به عنوان مثال اگر موكل تمايلي به اخذ وجه محكوم به، توسط وكيل نداشته باشد و بخواهد شخصا آن را وصول كند، نبايد چنين اختياري براي وكيلدر وكالت نامه قيد شود.

مهم ترين ويژگي يك وكيل خوب قبل از تخصص واشراف كامل وي به مسئله، مورد اعتماد بودن وي مي باشد و اين امر مستلزم وجود صداقت، امانت و احساس مسئوليت پذيري در وكيل است،

اما صرف سالم و مورد اعتماد بودن يك وكيل كافي نيست، بلكه يك وكيل خوب قبل از هر چيز بايد بتواند يك قاضي خوب باشد با اين توضيح كه اگر در محكمه وجدان خويش با بررسي اسناد و اوضاع و احوال موجود و ساير موارد، موكل خود را محق تشخيص داد، به دفاع از وي بپردازد. البته بايد توجه داشت وكيلي كه از نظر اخلاقي تمام محاسن را دارا باشد اما فاقد تخصص و علم كافي باشد، نمي تواند به نحو مقتضي از حقوق موكل خود دفاع كند. بنابراين وكيلي را مي توان مورد تاييد قرارداد كه هم از نظر سلامت اخلاقي مورد وثوق باشد و هم تخصص كافي در اموري كه به وي سپرده مي شود را به دست آورده باشد.

نكات مهم براي شروع

هر مراجعه كننده به وكيل، حين تنظيم قرارداد، بايد نكاتي را مدنظر قرار دهد. يك وكيل دادگستري، در اين باره مي گويد: نخست موضوع قرارداد و بعد از آن آدرس طرف دعواي موكل است كه بايد مورد توجه قرار گيرد.

موكل بايد آدرس طرف دعوي را به وكيل اعلام و تاكيد كند كه مسئوليت عواقب ناشي از شناسايي نشدن طرف شكايت را وكيل بايد به اطلاع موكل برساند بعد از اين توضيحات است كه، موكل مي تواند قرارداد وكالت را امضا كند.

موضوع بعدي ميزان حق الوكاله است و بايد توجه داشت كه از مبلغ حق الوكاله چه مقدار آن در مرحله نخست، چه مقدار در مرحله تجديدنظر و چه مقدار در مرحله فرجام خواهي بايد پرداخت شود. همچنين بايد قيد شود كه اين حق الوكاله منحصرا مربوط به دفاع از حقوق موكل، زير عنوان موضوع قرارداد است و چنانچه در جريان رسيدگي، دعواي ديگري عليه موكل طرح يا ورود ثالث و دعواي تقابلي طرح شود چه از طرف وكيل يا طرف دعوي يا شخص ثالث دفاع از اين دعاوي يا طرح دعاوي مورد بحث، نياز به انعقاد قرارداد جديد خواهد داشت. اين را نيز بايد در نظر بگيرد كه اگر وكيل طرح دعوي جديد را ضروري بداند نيز اين موضوع منجر به انعقاد قرارداد جديد مي شود، حتي اگر وكالت نامه كلي تنظيم شده باشد.

تعهدات موكل

موكل بايد هر زمان كه وكيل يا دادگاه لازم بداند، اصل اسناد را در قبال گرفتن رسيد، در اختيار وكيل قرار دهد ادامه مي دهد، پرداخت تمام هزينه هاي دادگستري از قبيل:

 • هزينه دادخواست
 • هزينه اوراق
 • حق الزحمه كارشناسي
 • اياب و ذهاب
 • و غيره

به عهده موكل است. اگر موكل، اين هزينه ها را به موقع پرداخت نكند و خسارتي متوجه موكل شود، موكل شخصا مسئول اين خسارت ها خواهد بود.

نكته ديگري كه بايد يه آن توجه شود اين است كه در صورت پرداخت حق الوكاله و با انجام نخستين اقدام وكالتي از سوي وكيل، موكل نمي تواند با فسخ قرارداد حق الوكاله خود را طلب كند.

طبق آيين نامه نتيجه دادگاه اهميتي ندارد

افرادي كه اقدام به استخدام وكيل مي كنند بايد بدانند كه بر اساس متن آيين نامه تعرفه حق الوكاله مصوب قوه قضائيه، تعهد وكيل تعهد به نتيجه نيست، بنابراين چنانچه موضوع وكالت، جزئاً يا كلاً، به نفع موكل خاتمه نيابد در حق الوكاله تاثيري ندارد. همچنين در صورتي كه براي موكل قرار تامين صادر شود، اين قرار، منوط به توديع خساراتي است كه از سوي مقام رسيدگي كننده تعيين مي شود و وكيل در ميزان و نوع اين خسارت دخالتي ندارد.

وكيل قدرت فراقانوني ندارد

هميشه موكل بايد بداند كه وكيل قدرت فراقانوني مثل آشنايي با مقام ها و كادر قضايي ندارد و تنها در حدود تجربه و تخصص خود با استفاده از راه هاي قانوني مي تواند از موكل خود دفاع كند.

معرفي شهود، مطلعان و حاضر كردن آنان در دادگاه و دادسرا و تهيه وسيله اجراي قرارها و كارهاي از اين دست، به عهده موكل است.

موكل متعهد است كه كارهاي اداري مربوط به خارج از دادگستري را شخصا انجام دهد،

از ديگر مواردي كه موكل بايد انجام دهد اقرار به اين است كه اسناد خود را به رويت كامل وكيل پايه يك دادگستريرسانده است و صحت آنها را تاييد مي كند. به گفته وي، موكل به وكيل اختياراتي تفويض مي كند كه يكي از آنها اين است كه در صورت لزوم براي انجام مورد وكالتي، وكيل مي تواند وكالت را به غير تفويض كند، همچنين مي تواند مورد وكالت مورد وكالت را همراه وكيل ديگري منفرداً يا متمعا انجام دهد.

تجديد نظرخواهي

موكل بايد بداند كه با وجود درج اختيار تجديد نظرخواهي در وكالت نامه، انجام تجديد نظر خواهي وكيل وابسته به پرداخت هزينه ها و حق الوكاله مرحله تجديد نظر خواهي وكيل وابسته به پرداخت هزينه ها و حق الوكاله مرحله تجديد نظر و تسليم مدارك به وكيل است.

تغيير نشاني، حداكثر ظرف 48 ساعت، نشاني جديد را به صورت كتبي به وكيل خود اعلام كند. ضمن آنكه اين قرارداد در چند ماده و تبصره در دو نسخه با اعتبار واحد تنظيم شده است و يك نسخه آن در اختيار موكل قرار مي گيرد و موكل نيز اقرار مي كند كه اين قرارداد را مطالعه و سپس مبادرت به امضاي آن كرده است.

وكيل خوب كيست؟

وكيل خوب، وكيلي است كه نخست موكل را دادرسي كند و هرگاه پي ببرد موكل راست مي گويد به دادخواهي از سوي او برخيزد. وكيل خوب، بايد تمام دانش، فن و مهارتهاي خود را براي دفاع از حقوق موكل به كار گيرد تا موضوع وكالت را به نحو احسن به پايان برساند.

يك وكيل خوب و موفق بايد تلاش كند كار ماهيتا با ارزش وكالت را نه صرفا به ديد مادي، كسب درآمد و شغلي براي امرار معاش بلكه به نيت احقاق حق و اجراي عدالت و دفع ظلم و حل مشكلات انسان ها دنبال كند و جنبه معنوي كار را از ياد نبرد كه ارزش آن بسيار گرانبهاست و از وقت به دست آمده  و اختيار و تواني كه جامعه در اختيار او نهاده است، نهايت استفاده را براي خدمت واقعي ببرد.ادامه مطلب
نوشته شده توسط مؤسسه حقوقي مجد عدالت | ۲۲ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۹:۰۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

وكيل پايه يك

 

 

 

 

 

 

 

 

معرفي وكيل پايه يك در تهران توسط بنياد وكالت ايران در حوزه هاي تخصصي:

 وكالت

 

 1. ايرانيان خارج از كشور
 2. سرمايه گذاري در ايران
 3. سرمايه گذاري ايرانيان در خارج از كشور
 4. قراردادهاي داخلي و بين المللي
 5. قراردادهاي نفتي
 6. دعاوي حقوقي و كيفري 
 7. دعاوي داخلي و بين المللي
 8. داوري
 9. ثبت
 10. ورشكستگي
 11. شركتها
 12. چك
 13. اسناد تجاري
 14. خانواده
 15. ارث
 16. املاك و مستغلات
 17. وصول مطالبات
 18.  امور حقوقي دولتي

 

مشاوره با وكيل پايه يك

 

وكيل پايه يك

 

 

 

 

 

 

 

براي پرونده هاي حقوقي خود درصورتي كه نياز به مشاوره حقوقي پيش از وكالت داريد مي توانيد بصورت تلفني و يا حضوري از مشاوره وكلاي پايه يك بنياد وكالت ايران بهره مند شويد.جهت مشاوره با وكيل كافي است با بنياد وكالت ايران با شماره 88681856 تماس حاصل نماييد.

 
عقد قرارداد با وكيل پايه يك
 
 
 
وكالت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
درصورتي كه نيازي به مشاوره قبل از وكالت نداريد مي توانيد مستقيماً براي تعيين وقت جهت عقد قرارداد وكالت با بنياد وكالت ايران به شماره 88681856 تماس حاصل نماييد.
 
 

مشاوره حقوقي رايگان

وكيل پايه يك                            

                                                                          وكيل پايه يك

شرايط عمومي وكالت شامل ۱- اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسلام ۲- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران، ولايت فقيه و قانون‌اساسي ۳- نداشتن پيشينه محكوميت موثر كيفري ۴- نداشتن سابقه عضويت و فعاليت در گروه‌هاي الحادي و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه‌هايي كه مرام‌نامه آنها مبتني بر نفي اديان الهي مي‌باشد ۵- عدم وابستگي به رژيم منحوس پهلوي و تحكيم پايه‌هاي رژيم طاغوت ۶- عدم عضويت و حمايت از گروهك‌هاي غيرقانوني و معاند ۷- عدم اعتياد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الكلي مي‌شود.
شرايط اختصاصي اين حرفه نيز به شرح ذيل قابل احصا است: ۱- متقاضي شغل وكالت، بايد داراي مدرك كارشناسي در رشته حقوق يا فقه و مباني حقوق اسلامي از دانشگاه‌هاي داخل يا خارج كه مورد تأييد وزارت علوم بوده يا معادل آن از دروس حوزوي باشد. بنابراين داشتن درجه كارشناسي رشته حقوق اولين شرط اختصاصي يك وكيل پايه يك است و حتي داشتن مدرك كارشناسي ارشد يا دكتري در رشته حقوق، بدون داشتن مدرك كارشناسي براي اخذ پروانه وكالت كافي نيست. ۲- سن متقاضيان در يافت پروانه وكالت در استان تهران نبايد بيشتر از ۴۰ سال و در ساير نقاط نبايد بيشتر از ۵۰ سال باشد ۳- متقاضي بايد در امتحان ورودي جهت اخذ پروانه كارآموزي وكالت شركت كند و قبول شود. اين امتحان معمولاً سالي يكبار و به طور همزمان، تحت نظارت اتحاديه كانون‌هاي وكلاي دادگستري (اسكودا) در تمام ايران برگزار مي‌شود و كانونهاي وكلاي دادگستري كه مستقل از كانون وكلاي مركز باشند نيز به تعداد مصوب، متقاضي پذيرش‌ مي‌كنند.

شرايط كارآموزي وكالت
 شرايط ورود به شغل وكالت و كارآموزي در اين شغل: پس از قبولي در آزمون، پذيرفته‌شده بايد موافقت يك وكيل پايه يك دادگستري را براي سرپرستي و هدايتش در دوران كارآموزي، اخذ كند. پس از تأييد كانون وكلا و وصول پاسخ استعلامات مربوط به احراز شرايط عمومي ذكر‌شده، پروانه كارآموزي وكيل پايه يك براي متقاضي صادر مي‌شود. مدت كارآموزي ۱۸ ماه است و در اين زمان كارآموز وكالت علاوه بر انجام تكاليف قانوني خود كه حضور در محاكم دادگستري و كارگاه‌ها و سخنراني‌هاي كميسيون كارآموزي كانون وكلاست، بايد تحت نظارت و آموزش وكيل  پايه يك سرپرست خود باشد و تمام كارهاي وكالتي كه در زمان كارآموزي در دادگستري انجام مي‌دهد، بايد مورد تأييد وكيل پايه يك سرپرست وي باشد، در غير اين صورت حق وكالت ندارند. پس از طي دوره كارآموزي، يك امتحان جامع، اعم از كتبي و شفاهي كه به «اختبار» مشهور است، از كارآموزان گرفته مي‌شود و كساني كه حداقل معدل نمرات آنها ۱۰ از ۲۰ باشد، پس از يادكردن سوگند مخصوص شغل وكالت، طي مراسم خاص، عنوان وكيل دادگستري را مي‌گيرند.كهرم با تاكيد بر اينكه كارآموز وكالت در اصل، وكيل دادگستري محسوب نمي‌شود و عنوان خاص ويهمان كارآموز وكالت است، به بررسي اختيارات و محدوديت‌هاي كارآموزان وكالت مي‌پردازد و بيان مي‌دارد: كارآموز حق معرفي خود تحت عنوان وكيل پايه يك دادگستري را ندارد و در تمامي مكاتبات، سربرگ و كارت ويزيت خود، حتما بايد قيد كارآموز وكالت را درج كندد.  كارآموز از نظر انتخاب و انجام وكالت و دخالت در جريان دادرسي از لحاظ صلاحيت وكالتي، با محدوديت‌هاي قانوني مواجه است از جمله اين كه كارآموز در دعاوي كه مرجع تجديدنظر آنها ديوان عالي كشور است نمي‌تواند قبول وكالت كند. اين دعاوي طبق ماده ۲۳۳ قانون آيين دادرسي كيفري عبارتند از جرايمي كه مجازات قانوني آنها اعدام يا رجم(سنگسار) باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها قطع عضو، قصاص نفس باشد، جرايمي كه مجازات قانوني آنها حبس بيش از ۱۰ سال باشد و مصادره اموال. اين وكيل پايه يك دادگستري مي‌افزايد: انجام وكالت توسط كارآموز در دادگستري منوط و معلق بر موافقت وكيل پايه يك سرپرست وي است و او بدون امضا و تاييد وكيل سرپرست به هيچ وجه حق وكالت ندارند همچنين طبق مصوبه داخلي كانون وكلا، صلاحيت وكالت كارآموزان در دعاوي مالي نيز محدود به مبلغ پانصد ميليون ريال است.

موارد استثنايي وكالت در دادگاه‌ها
 در خصوص بررسي موارد استثنايي وكالت افراد غير از وكلاي دادگستري در دادگاه‌ها: طبق قانون، افراد محجور (افرادي كه به سن قانوني ۱۸ سال نرسيده يا افراد مجنون يا افراد غيررشيد كه توانايي اداره امور مالي و اقتصادي خود را ندارند) نمي‌توانند شخصاً در محاكم دادگستري در موضع خواهان يا خوانده قرار گيرند (البته در مورد صغير مميز و سفيه اين ممنوعيت صرفاً در امور مالي آنها وجود دارد.) بنابراين دخالت در دعاوي مربوط به آنها صرفا از طرف نماينده قانوني ايشان كه حسب مورد، ولي قهري(پدر يا جد پدري) يا قيم است، بايد صورت پذيرد. اين اشخاص در واقع مانند وكيل پايه يك دادگستري و به نيابت از طرف محجور در امر دادرسي دخالت مي‌كنند. موارد ديگري كه نمايندگان قدرت دخالت در دعاوي مطروحه در دادگستري را طبق قانون از طرف ديگران دارند : برخي از آنها عبارتند از متولي(اداره‌كننده) در مال وقفي، مدير شخص حقوقي(شركت‌ها و موسسات غير تجاري)، وصي در وصيت، مدير تصفيه در ورشكستگي تاجر، نمايندگان حقوقي ادارات دولتي و شهرداري‌ها و موسسات عمومي غيردولتي به شرط داشتن مدرك كارشناسي رشته حقوق. همچنين در امور حسبي طبق ماده ۱۵ قانون امور حسبي مصوب ۱۳۱۹ و تبصره ذيل آن، اشخاص مي‌توانند شخصا در دادگاه حاضر شوند يا نماينده بفرستند نيز مي‌توانند كسي را به سمت مشاور همراه خود به دادگاه بياورند كه نماينده مزبور مي‌تواند غير از وكيل پايه يك دادگستري باشد. ( لازم به ذكر است كه امور حسبي اموري هستند كه در آن دعوا و اختلافي ميان افراد وجود ندارد اما بر اساس قانون براي احراز و تاييد مواردي يا اخذ برخي مجوزات و احكام، نياز به مراجعه به دادگستري است، مانند تعيين قيم، تعيين امين براي فرد غايب يا عاجز، مهر و موم و تحرير و اداره ميراث متوفي، گواهي انحصار وراثت و غيره). وي مي‌افزايد: طبق ماده ۴ قانون حمايت قضايي از بسيج مصوب ۱۳۷۱ و تبصره ذيل آن، كارشناسان حقوقي دفاتر حمايت و خدمات حقوقي- قضايي بسيجيان مي‌توانند بدون داشتن پروانه وكالت در كليه مراحل دادرسي از طرف بسيجيان اقدام كنند. بنابراين به جز موارد استثنايي پيش‌گفته، وكالت هيچ كسي در محاكم دادگستري پذيرفته نخواهد شد و وكالت در ديوان عدالت اداري نيز از اين قاعده مستثنا نيست. البته متأسفانه در قانون سابق ديوان عدالت اداري، اجازه وكالت به غير از وكيل  پايه يك دادگستري(يعني هر شخصي كه وكالت‌نامه رسمي محضري داشت) داده شده بود كه خوشبختانه قانونگذار در قانون ديوان عدالت اداري مصوب ۱۳۸۵، طي ماده ۲۳ آن وكالت در ديوان را صرفا از طريق وكلاي دادگستري امكان پذير دانست.

 با اشاره به خلأ قانوني در خصوص دسته‌بندي وكلا مطابق تخصص آنها ميتوان گفت: متأسفانه هر فردي كه پروانه وكيل پايه يك دارد، مي‌تواند در كل كشور و در تمام دعاوي و بدون محدوديت وكالت كند. البته وكلاي حرفه‌اي معمولا بر اساس تمايلات شخصي و علمي خود، در يك يا چند زمينه به صورت تخصصي فعاليت مي‌كنند اما به علت ممنوعيت وكلا در تبليغات، تخصص آنها از نظر عموم مردم مخفي مي‌ماند. وي در ادامه تاكيد مي‌كند كه افراد در صورت نياز در دعاوي مهم و تخصصي به وكيل پايه وكيل، بايد به وكلاي متخصص مراجعه كنند و قبل از انعقاد قرارداد‌هاي وكالت حداقل نظر مشورتي چند وكيل حرفه‌اي را دريافت كنند.
 در ادامه با اشاره به استثنائاتي كه قانون براي وكيل پايه يك برشمرده، وكالت اتفاقي را يكي از موارد استثنايي مي‌داند كه بدون پروانه وكالت نيز ممكن است.
در توضيح اين نوع وكالت : در ماده ۲ قانون وكالت مصوب سال ۱۳۱۵ به اشخاصي كه واجد معلومات كافي براي وكالت باشند ولي شغل آنها وكالت دادگستري نباشد اجازه داده شده كه با گرفتن جواز وكالت اتفاقي از كانون وكلاي دادگستري مربوطه در سال سه مرتبه براي اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دو از طبقه سه وكالت كنند. در قانون قديم ديوان عدالت اداري نيز اشخاص غير وكيل دادگستري مي‌توانستند با ارايه وكالت نامه رسمي در آن مرجع وكالت كنند ولي در قوانين بعدي ديوان عدالت اداري تاكيد شده است كه مقررات مربوط به وكالت به ترتيبي است كه در قانون آيين دادرسي مدني مقرر شده است بنابراين به نظر مي‌رسد با توجه به مقررات وكالت مصرح در قانون آيين دادرسي مدني در حال حاضر امكان وكالت اشخاص غير وكيل  پايه يك دادگستري در ديوان عدالت اداري وجود نداردادامه مطلب
نوشته شده توسط مؤسسه حقوقي مجد عدالت | ۲۲ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۸:۲۹ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |

مشاوره حقوقي و وكالت توسط وكيل پايه يك

موسسه حقوقي مجد عدالت تحت نظارت بنياد وكالت ايران با بهرمندي از وكلاي متخصص، متبحر و كارآزموده آماده ارائه خدمات حقوقي در حوزه هاي تخصصي خود به اشخاص حقيقي و حقوقي اعم از شركت ها، سازمانها، نهادها، بانك ها و موسسات با بالاترين درجه كيفي مي باشد.

مشاوره حقوقي و وكالت توسط وكيل پايه يك در موسسه حقوقي مجد عدالت

به موسسه حقوقي مجد عدالت

ارائه دهنده مشاوره حقوقي و وكالت تخصصي توسط وكلاي پايه يك مجرب تحت نظارت بنياد وكالت ايران

خوش آمديد


 وكيل

موسسه حقوقي مجد عدالت زير نظر بنياد وكالت ايران

 • 1- ارتقا دهنده استانداردهاي وكالت، آموزش و مشاوره حقوقي
 • 2- انتخاب برتر همكاريهاي علمي و مطالعاتي و
 • 3- مرجع برگزيده وكالت در كشور  

 

خدمات موسسه حقوقي مجد عدالت


خدمات بنياد وكالت ايرانوكالت،

مشاوره حقوقي،

برگزاري دوره هاي آموزشي

انجام پروژه هاي علمي و مطالعاتي

برگزاري كارگاه و سمينار تخصصي

ايجاد واحد حقوقي در شركتها و سازمانها

 

ايجاد واحد حقوقي

 

 

 

 

 

حوزه هاي تخصصي موسسه حقوقي مجد عدالت

1- وكالت ايرانيان خارج از كشورايرانيان خارج از كشور

2- سرمايه گذاري و فعاليت اشخاص خارجي در ايرانوكيل سرمايه گذاري
3- سرمايه گذاري و فعاليت ايرانيان در خارج از كشوروكيل ايرانيان

 

 

 

4- قراردادهاي بين الملليوكيل قراردادها
5- قراردادهاي نفتيوكيل قراردادهاي نفتي
6- دعاوي داخلي و بين الملليوكيل دعاوي

 

 

 


7- دعاوي حقوقي و كيفريوكيل دعاوي
8- داوريوكيل داوري قرارداد
9- ثبت

وكيل ثبت

 

 

 


10- شركتهاوكيل شركتها
11- ورشكستگي  وكيل ورشكستگي
12- اسناد تجاري

وكيل اسناد تجاري

 

 

 


13- چكوكيل چك
14- خانوادهوكيل خانواده
15- ارث

وكيل ارث

 

 

 

16- املاك و مستغلاتوكيل املاك و مستغلات
17-وصول مطالباتوكيل وصول مطالبات
18- امور حقوقي و اداري دولتي

 وكيل ديوان

 

 

 

 ابزارهاي متنوع ارائه خدمات

نحوه خدمات بنياد وكالت

مشاوره حقوقي

مشاوره حقوقي با وكيل پايه يك

مطالب ما را در شبكه هاي اجتماعي دنبال كنيد

 

                         

ارائه الگوي نمونه از وكالت حرفه اي و تخصصي بر مبناي موازين شرعي، قانوني و اخلاقي يكي از اهداف هشتگانه موسسه حقوقي مجد عدالت است. 

Website: www.vakiliran.co

Email: Info@Iranvekalat.net

تلفن: 88681856

تماس مستقيم با وكيل پايه يك: 09120834912

اهداف بنياد وكالت ايران:

1-    ارتقاي استانداردهاي تخصصي وكالت در ايران

2-    ارائه الگوي نمونه از وكالت حرفه اي و تخصصي بر مبناي موازين شرعي، قانوني و اخلاقي

3-     جذب نخبگان، خبرگان و متخصصين علم حقوق در حوزه هاي تخصصي بنياد وكالت ايران در جهت هم افزايي دانش و توانمنديهاي آنها در راستاي خدمت رساني بهتر، يادگيري مستمر و توسعه تجارب

4-    پاسخ بهنگام و با بهترين كيفيت به نيازهاي آموزشي، پژوهشي و مشاوره حقوقي سازمانها، شركتها، نهادها و ساير اشخاص حقيقي و حقوقي و وكالت پرونده هاي آنها در جهت احقاق حق

5-     ايجاد فرصت براي بروز و ظهور تواناييهاي علمي - تخصصي و حرفه اي فارغ التحصيلان كيفي دانشگاهها در سراسر كشور

6-     ارائه خدمات آموزشي و مشاوره اي مجازي با هدف سهولت دسترسي، كاهش هزينه و ايجاد عدالت توزيعي و دسترسي يكسان ارائه دهندگان و متقاضيان خدمات حقوقي در سراسر كشور

7-    ارتقاي فرهنگ مشاوره حقوقي و آموزش علمي، تخصصي و كاربردي در كشور

8-     بالابردن ضريب موفقيت و افزايش غناي پژوهش ها و پروژه هاي علمي و مطالعاتي كشور با معرفي متخصص ترين و همخوان ترين تيمهاي علمي-تخصصي- حرفه اي براي پروژه ها بويژه در پژوهش ها و پروژه هاي ميان رشته اي

 

ساير موضوعات مرتبط:

ايرانيان خارج ازكشور

دعاوي كيفري

دعاوي خانواده

دعاوي تجاري

دعاوي ملكي

پيگيري امور حقوقي

اداره اموال و املاك موجود در ايران

پيگيري ممنوعيت خروج از كشور و رفع آن

و ساير خدمات مربوط به ايرانيان مقيم خارج ازكشور

خيانت در امانت

انتقال مال غير

سرقت

كلاهبرداري

قتل ، ضرب و جرح

جعل ، محاربه ، جاسوسي

ترك انفاق

عدم ثبت نكاح

و ساير دعاوي كيفري

           

طلاق توافقي

طلاق يكطرفه

مطالبه مهريه

توقيف اموال (تأمين خواسته)

مطالبه نفقه

حضانت فرزند و سلب حضانت

 

و ساير دعاوي خانوادگي

           

وكيل چك ، سفته

وكيل تاجر

جلب متهم صدور چك بلامحل

ممنوعيت خروج بدهكار

توقيف اموال و دارائيها

وكيل ورشكستگي

و ساير دعاوي تجاري

 

 الزام به تنظيم سند رسمي اجاره

تخليه املاك تجاري و مسكوني

تجويز انتقال منافع

خلع يد

رفع مزاحمت و رفع ممانعت از حق

افراز ملك مشاع

و ساير دعاوي ملكي

وكيل , مشاوره حقوقي , وكيل پايه يك , وكيل دادگستري , وكالت , دفتر وكالت , وكيل خانواده , وكيل قراردادها , وكيل سرمايه گذاري , سرمايه گذاري خارحي , ايرانيان خارج از كشور , وكيل ايران وكيل پايه يك, وكيل - وكيل پايه يك - وكيل دادگستري - مشاوره حقوقي وكالت - وكيل ايران - وكيل تهران - دفتر وكالتادامه مطلب
نوشته شده توسط مؤسسه حقوقي مجد عدالت | ۲۲ دى ۱۳۹۴ ساعت ۰۷:۴۷:۳۴ | آرشيو نظرات (0) :موضوع |